Txhawb Nqa Nancy Mus Sawvcev Cheebtsam86th Assembly

Lub Suab Kev Koobpheej thiab Kev Vammeej rau Plawv Teb Wisconsin

Kuv loj hlob nyob rau ib thajtsam uas muaj lub kujcuab nchuav ntawv, Rothschild. Kuv paub thawjpwg txog kev muaj zoo ib txoj haujlwm ua thiab tau txiajntsim haujlwm pub ua rau muaj cuabkav tu tau ib tsev neeg tawm hauv txoj kev txomnyem los. Kuv niam thiab kuv txiv nkawv tau ua haujlwm hauv chaw nchuav ntawv. Cov haujlwm no yog haujlwm muaj zog los ntawm union uas nws tsis yog them nqi zog zoo txaus tu lub cuabyig xwb, tabsis kuj pab tau txiajntsim lwmyam xwsli povfwm khomob thiab nyiaj so haujlwm. Cov haujlwm no nco txog lawv cov tub ua haujlwm mus ntev lawm yav pemsuab tomqab lawv so haujlwm lawm.

Tseeb tiag kuv tau yug los rau hauv lub zejzog uas nchuav ntawv, kuv kawmntawv nyob hauv D.C. Everest. Yog ib lub high school uas tis lub npe mus rawli tus chiv muaj lub Marathon Paper Corporation. Kuv yuav qhia rau koj paub tias kuv paub zoo dua lwmtus vim kuv yog ib tus uas tau tej kev kawm uas cov kws qhia ntawv tau qhia rau kuv thiajli dhau mus ua ib tus muaj kev kawm zoo.

Yav dlhau los peb yog ib lub xeev uas caum kev koobpheej thiab kev vammeej rau pejxeem, kuv paub tias peb haj tseem yuav ua tau kom zoo tshaj no. Peb yuav tsum ua kom tau zoo dua qub! Nyob rau txhuayam uas peb ua peb yuav tsum rov nug peb tuskheej tias: Qhov no puas muaj kev sib txig sib luag nyob hauv? Qhov no puas muaj qhov uas ibleeg hwm taus ib leeg? Qhov no puas yuav zoo rau txhuatus hauv peb lub zejzog lossis tsuas yog zoo rau qho leej xwb?

signature-pen

Nancy Stencil, Tus dhia sawvcev cheebtsam 86th Assembly

Hais Ntxiv Txog Nancy

Tamsim no Nancy yog tus Lwmthawj Tswj hauv Marathon County Dems thiab ua ntej ntawd yog tus Teevntawv. Nancy kuj yog ib tus tswvcuab rau hauv American Association of University Women (koomhaum pojniam kawmntawv qebsiab), Middle Wisconsin (koomhaum plawvteb Wisconsin), Jobs Now (koomhaum haujlwm tamsim no), Marathon County Labor Council (koomhaum Marathon County neeg khwv zog noj), Central Wisconsin Voices (Rooj Rhawv Tswvyim), thiab Wisconsin Breast Cancer Coalition (Wisconsin koomtxoos mis kheecawj). Yog ib qhov kev txhawb koob zoo uas nws kuj yog ib tus kawm tiav ua Emerge Democratic Leadership Training rau cov pojniam. Qhov Emerge no yog ib qho txheejtxheem kev hwb cov pojniam los dhia suam kev coj noj coj ua rau zejtsoom. Nancy kev ntseeg thiab coj ua yog zwm rau hauv lub Universalist Unitarian Church hauv nrooj Wausau.

Pov ntawv rau Nancy Stencil thaum txog lub 11 hlis 2016!